گفت: تو را دوست دارم.
گفتم: دلی‌ست، گیرم پر شود از دوستی، چقدر خواهد بود!؟